Statuten

{Play}

SW/mm/3.29.86 . 1342/15931
VERENIGING
Op tweeëntwintig mei negentienhonderd zevenentachtig---------------verscheen
voor mij mr Sirp Jakob Johannes Wiersema, notaris ter
standplaats Amsterdam: ----------------------------------------------de
heer Dirk Johannes Woerlee, brigadier van politie, geboren te
Amsterdam op drie apri l negentienhonderd eenenveertig, wonende te
1034 PT Amsterdam, Westerlengte 144.--------------------------------De
comparant, handelend als gemeld, verklaarde vooraf:---------------
1. te rekenen vanaf een augustus negentienhonderd negenenzeventig --werd
opgericht de te Amsterdam gevestigde. vereniging Vereniging
De Weergever;-----------------------------------------------------
2. het is thans wenselijk gebleken de statuten van de vereniging te
wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen;-----------------------
3. het besluit tot wijziging is genomen in de algemene ledenvergadering
van vijfentwintig april negentienhonderd zevenentachtig----overeenkomstig
het bepaalde in artikel 18 der statuten;-----------
4. in deze vergadering werden de bestuurders, zowel tezamen als ieder
afzonderlijk, aangewezen, met de macht van substitutie, het
genomen besluit ten uitvoer te leggen en de notariële akte van
gewijzigde statuten te doen verlijden en te tekenen. -------------Van
dit besluit blijkt uit een aan deze akte gehechte gewaarmerkte
kopie van de notulen van bedoelde vergadering. ----- - -----------
Ter uitvoering van vorengenoemd besluit verklaarde de comparant de
statuten van de vereniging geheel opnieuw vast te stellen als volgt: -
~---------------------------------------------------------------Artikel
1,-----------------------------------------------------------
De vereniging draagt de naam:---------------------------------------Vereniging
De Weergever.----------------------------- ---- - --- --------
Zetel; duur.--------------------------------------------------------Artikel
2,--------------------------------------- ---- - ---------------
Zij heeft haar zetel te Amsterdam.----------------------------------De
vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.---------------------
~---------------------------------------------------------------Artikel
3,-----------------------------------------------------------
l. Het doel van de vereniging is, het in gezamenlijk verband, instand
houden van oude geluidsdragers, geluidsweergave- en geluidsopname-
apparatuur en het bevorderen van de uitwisseling van
gegevens op dit gebied.-------------------------------------------
2. Zij tracht dit doel t e bereiken door:-----------------------------
a. het uitgeven van een informatie- en advertentieblad, van----boeken
en andere pub}icaties op het gebied van geluidsdragers
en oude geluidsapparatuur;-------------------------------------
b. het organiseren van ruilbeurzen en veilingen;------------------
c. het geven van voorlichting en het verstrekken van adviezen aan
de leden;------------------------------------------------------
d. het verzorgen van propaganda;----------------------------------
e. het (doen) deelnemen aan nationale of internationale tentoonstellingen,
het (doen) organiseren van tentoonstellingen;------
f. het scheppen van een band tussen de leden; ---------------------
g. alle andere mi ddelen, welke voor het doel bevorderlijk kunnen
zi j n.----- -----------------------------------------------------
Leden - erel eden - donateurs. ------------ ------------------ ----------
Àrtikel 4, ------- -------------------------------------------------- --
l, De v e reniging kent leden, ereleden en donateurs.---- --------------
2. Gewone leden zijn die natuurlijke personen, die als zodanig door
de vereniging zijn toegelaten.------------------------------- -----
3. Ereleden zijn de natuurlij ke personen, die wegens hun bijzondere
verdiensten jegens de verenigi ng op voorstel van het bestuur,
door de algemene vergadering met t wee/derde van de uitgebrachte
geldige sterrunen als zodánig zijn benoemd en deze benoeming hebben
aanvaard. --- ----------------- - - - ----------------------------------
4. Donateurs z i jn de natuurlijke en rechtspersonen, die hebben toegezegd
de vereniging te steunen door een periodieke bijdrage in
geld en als zodanig door de vereniging zijn aanvaard.------- - -----
5. Waar in deze statuten sprake is van "lid" , " leden" of "lidmaatschap"
wordt daaronder verstaan een gewoon lid, casu quo gewone
leden dan wel het gewone lidmaatschap, tenzij uitdrukkelijk anders
is vermeld of het tegendeel uit het zinsverband b l ijkt.------
6. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van
alle leden, ereleden en donateurs zijn opgenomen.-------------- - --
Toelating.------------------ ----------- - ----------- ------------------
Àrtikel 5.-----------------------------------------------------------
l. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en donateurs.--
2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot
toelati ng beslui ten.---------------------- - ------ ----------------Einde
van het lidmaatsçhap. ------------- -----------------------------
Àrtikel 6.-----------------------------------------------------------
l. Het lidmaatschap eindigt:-------------------------- - --------------
a . door de dood van het lid; ----- ----------------------------- ----
b . door opzegging door het lid;-----------------------------------
c. door opzegging namens de verenigi ng. Deze kan geschieden wanneer
een lid heeft opgèhouden aan de vereisten voor het lidmaatschap
bij de statut en gesteld te voldoen, wanneer hi j zijn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren; --------------------------
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten
der vereniging handelt, of de vereniging op onredeli jke wijze
benadeelt.----------------------------------- - --- --------------
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.--------
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging
kan slechts geschieden tegen het einde van een vereni gingsjaar en
met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.-------Echter
kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien
van de vereni g i ng of van het lid redelij kerwi js n i et gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren.------------------ ----
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet
het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende
op de datum waartegen was opgezegd.----------------- - - - -----
5 . Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een
besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke
aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.-----------
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur . -------
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de verenigi
ng op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet ge vergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een
besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene
b i nnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit
beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe
ten spoedigste schriftelijk van het beslui t met opgave van redenen
in kennisgesteld. --------------------------------------------Gedurende
de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst. --------------------------------------------------------
8 . Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt,
blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel
verschuldigd. -----------------------------------------------------
Einde van de rechten en verplichtingen van donateurs.----------------
Àrtikel 7.------------- ----------------------------------------------
l. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen
tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat
de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het
geheel blijft verschuldigd.---------------------------------------
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.-------Jaarlij
kse bijdragen.------------------------------------------------
Àrtikel 8, -----------------------------------------------------------
l. De leden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een
jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden
vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categoriën worden ingedeeld
die een verschillende bijdrage betalen.---------------------------
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage
te verlenen. ------------------------------------------------
Bestuur,------------------------------------------------ - -----------Àrtikel
9.-----------------------------------------------------------
l. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen met een minimum
van drie, die door de algemene vergadering worden benoemd. De
benoeming geschiedt uit de leden. ----- - - ----- - --------------------
2. De benoeming van bes tuursleden geschiedt uit een of meer bindende
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken
van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vi j f
leden.------------------------------------------------------------
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering
meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet
voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur
worden ingediend.-------------------------------------------------
4. Àan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door
een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen
besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering
waarin ten minste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.----
5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het
bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij
in de keus. - ------------------------------------------------------
6, Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming
uit die voordrachten.-------------------------------------
7. Alleen meerderjarige leden kunnen deel uitmaken van het bestuur. -Einde
bestuurslidmaatschap - Periodiek Aftreden - Schorsing.-- - ------
Artikel 10,----------------------------------------------------------
l. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd,
kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
ontslagen, of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden
gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termi j n.------------------------------------------
2, El k bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af,
volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. --De
aftredende is herkiesbaar; wie in een tuss entijdse vacature
wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger
in.---------------------------------------------------------------
3. Het bestuurslidmaatschap eindi gt voor ts:--- -----------------------
a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is:--door
het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;------
b. door bedanken.--------------- ------------ ----------------------
Bestuursfuncties - Beslui tvorming van het bestuur . -------------------
Artikel 11.------------- - - -------------------------------------------
l. De voorzitter wordt in die functie gekozen. Overigens wijst het
bestuur uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.
Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. ----------------
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris
notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden
vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande
bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de
totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.------
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de
vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden
gegeven.-------------------- - - -------------------------- - ---------
B~stuurstaak - Vertegenwoordiging. - - ------------------------------
Artikel 12,-------------------- - - - --- ------- - -------------------- - ---
l. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast
met het besturen van de vereniging. - - ---------------------- --
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft
het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk
een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de
open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.-----------------
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door werk- of studiegroepen
die door het bestuur worden benoemd. ------------------ ----
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden
of bezwaren van registergoederen, het slui ten van overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-
schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.---Op
het ontbreken van deze goedkeuring kan door en t~en derden
beroep worden gedaan.------- --------------------------------------
5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de
vereniging in en bui ten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk
handelende leden van het dagelijks bestuur, bestaande uit
voorzitter, secretaris en penningmeester.-------------------------
Een en ander laat onverlet de bevoegdheid van het dat wordt gevormd
door bepaalde gevallen speciale
vertegenwoordigingsvoorzieningen te treffen.----------------------
Jaarverslag - Rekening en verantwoording.----------------------------
Artikel 13,----------------------------------------------------------
l. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig
december.---------------------------------------------------------
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde
haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.--------------
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden
na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze
termijn door de algemene vergadering, ziJn jaarverslag uit en
doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en
lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen
boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid
deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.--------------------------------------------------------------
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, uit de leden een commissie
van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken
van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording
van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering
verslag van haar bevindingen uit.---------------------------------
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek
zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht
aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen,
haar desgewenst de kas en de waarde te vertonen en inzage
van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.---------
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een
andere commissie.-------------------------------------------~-----
7. Het bestuur is verplicht bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3
tien jaar lang te bewaren.---------------------------------------Algemene
vergaderingen.----------------------------------------------
Artikel 14.----------------------------------------------------------
l. Aan de algemene vergaderingen komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur
zijn opgedragen.--------------------------------------------
2. Jaarlijks uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar,
wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden.-----------------------------------------------------------
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:---------------
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in
artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;---
b. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het
volgende verenigingsjaar;-------------------------------------c~
voorzienin9 in oveneue~e vacac~res;----------------------------
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de
oproeping voor de vergadering;---------------------------------
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden .zo dikwijls het
bestuur dit wenselijk oordeelt.-----------------------------------
4. Voorts is het bestuur op schrif_telijk verzoek van ten minste een
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende
gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van
een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier
weken,------------- - ------------------ -------- --------------------
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan
door oproeping overeenkomstig artikel 18 of bij advertentie in
tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel
gelezen dagblad.--------------------------------------------------
Toegang en stemrecht, -------- ----------------------------------------
Àrtikel 15, ---------------------- ------------------------------------
l. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging,
het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, alle
ereleden en alle donateurs. Geen toegang hebben geschorste leden
en geschorste bestuursleden.------------------ ------------- --- --- -
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist
de algemene vergadering. ------------------------------------
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Een l id kan zijn stem niet door een schriftelijk daartoe gemachtigd
ander lid uitbrengen.---------------------------------------Voorzitterschap
- Notulen.------------------------------------------ -
Àrtikel 16, ------------- ---------- -----------------------------------
l. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorz i tter van de
vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzittér en
ZJ.Jn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden,
door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op
deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de
vergadering daarin zelve.-----------------------------------------
2. Van het verhandelde in elke vergaderi ng worden door de secretaris
of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen
gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld
en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen
een notarieel proces- verbaal van het verhandelde doen opmaken.---De
inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis
van de leden gebracht.----------------------------------------
Besluityorming yan de algemene vergadering.--------------------------
Àrtikel 17,----------------------------------------------------------
l, Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een ge nomen b esluit voorzover
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel . ------
2 . Wordt echter onmiddellijk na het ui tspreken van het in het eerste
lid bedoeld oordeel de juist heid daarvan betwist, dan vindt een
nieuwe stemming plaats, wanneer de meederheid der vergadering of,
indien de oorspronkeli j ke s t emming niet hoofdelijk of schri ftelijk
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door
deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
s temming. ---------------- ---------------------------------
3. Voorzover de statuten of de wet nie t anders bepalen worden alle
besluiten van de algemene vergadering genomen met vol strekte ---meerderheid
van de uitgebrachte s t emmen. ------ ---------------- - - - -
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de vols trekte ---meerderheid
heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of inge val
van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de
voorgedragen kandidaten plaats. -----------------------------------
Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen
dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte
meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen
is gestemd en de stemmen staken.---------------------- - ----- - ----Bij
gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede
stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd d~ persoon,
op wie bij d i e voorafgaande stemming het geringste aantal
stemmen is uitgebracht. ------- - - - --------------------------------I
s bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op
meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt,
op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen
meer kunnen worden uitgebracht . ------------------------------Ingeval
bij een stemming tussen t we e personen de stemmen staken
beslist het lot wie van beiden i s gekozen.--------------------- - --
6 . Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing
van personen, dan is het verworpen.--------------------------
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftel ijke stemmi ng gewenst acht of één der stemgerechtigden
zulks voor de stemming verlangt. Schri ftelijke stemming geschiedt
bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie
is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.-------------------------
- ----------------------------------
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in
een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur
genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene
vergadering.---- ------ ------------------------------ - -------------
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, kunnen gel dige besluiten worden genomen, mits
met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen
- dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding
- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op
de voorgeschreven wij ze geschied of is enig ander voorschrift
omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee
verband houdende formaliteit niet in acht genomen.--------- - ------
Bijeenroeping algemene vergadering.-------------------- -------- ---- - -
Artikel 18,-------------------------------------------- ----------- - - -
l. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden
volgens het ledenregister, bedoeld i n artikel 4. De termijn voor
de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.----------------'--- ---
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,
onverminderd het bepaalde in artikel 19.-------------------------Statutenwijziging.----
---- --- ----- - - ----------------------- --- ------ -
Artikel 19.----------------------------------------------------------
l . In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht
dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe
is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de
statuten zal worden voorgesteld. - ----------------------------- - ---
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling
van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste
vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel,
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen,
op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen
tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden
toegezonden.--- ------------------------ ---------------------------
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde
van de uitgebrachte stemmen, i n een vergadering waarin ten minste
twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.-----Is
niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd,
dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen
en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de
vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten,
mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen. ---------------------------------------- - ---------
4 . Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan
een notariële a kte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de
akte is ieder bestuursli d bevoegd.---------------------- ----------
Ontbinding.-------------------------------------------------- -------Artikel
20.------------------------------------------- - - - ------------
l . De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het
voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. --- - ---------
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde
van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt
een gelijk de el. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook
een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.---------
Huishoudelijk Reglement.---------------------------------------------
Artikel 23, ----------------------------------------------------------
l. De algemene vergadering kan een huishoudelij k reglement vaststellen.
---------------------------- ----------------------------------
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in stri jd zijn met de wet,
ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.----De
comparant is mij, notaris, bekend.--------------------------------
Deze a kte,-------------------------------- - --------------------------
opgemaakt in minuut, i s verleden te Amsterdam, op de datum als in
het hoofd van deze akte vermeld.------------------- - ----------------Nadat
de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant is opgegeven,
heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen
en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.Vervolgens
is deze akte na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet
door de comparant en mij, notaris , ondertekend.----------------------

Luister naar het mooie interview van Rinus Blijleven dat hij gehad heeft in het radioprogramma Onvoltooid Verleden Tijd.

 

Interview Rinus Blijleven

 

Het komende nummer zal de genoemde CD bevatten die in het interview wordt genoemd.
Dit zal het jubileum nummer worden van ons 45 jarig bestaan.

 

Back to Top